KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CCM ngày 29/9/215 về sinh hoạt chuyên môn cụm 1, năm học 2015-2016, trường TH Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 tại trường như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         CỤM 1- TIỂU HỌC                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ***                                                                                                                               Kon Tum, ngày 19  tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 1

NĂM HỌC 2015-2016

                                        Tên chuyên đề: Dạy học Tiếng Việt 5 có vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học.”

                                                                       Đơn vị thực hiện: Trường TH Lương Thế Vinh

 

                       

            Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CCM ngày 29/9/215 về sinh hoạt chuyên môn cụm 1, năm học 2015-2016, trường TH Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 tại trường như sau:

I. Nội dung và yêu cầu cần đạt:

            - Chia sẻ một số biện pháp Dạy học Tiếng Việt 5 có vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học.”

          - Bồi dưỡng phương pháp tổ chức giảng dạy, kỹ thuật dạy học về vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học.

            - Phát huy việc vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học phù hợp với đối tượng học sinh.

           - Đổi mới tiến trình hoạt động nhóm lớn, nhóm đôi, cá nhân, phát huy thành phần các ban trong nhóm theo hướng dẫn học .

II. Thời gian - địa điểm:
            1. Thời gian: Ngày 24  tháng 10 năm 2015 (thứ bảy), bắt đầu từ 7 giờ 15’.
            2. Địa điểm: Trường TH Lương Thế Vinh - TP Kon Tum.

III. Thành phần tham dự:

            - Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; Cán bộ CMTH Phòng GD&ĐT (cụm trưởng mời).

            - Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng các trường cụm 1.

            - Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy lớp 5.

IV. Phân công chuẩn bị:

Các trường tham dự chuẩn bị nội dụng chia sẻ kinh nghiệm về chuyên đề (khoảng 2 trang A4). Định hướng nội dung như sau :

            1. Tình hình chung: 

              - Đánh giá việc thực hiện nội dung vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học.

trong thời gian qua của nhà trường.

2. Các giải pháp vận dụng hiệu quả.

3. Kiến nghị.

            *Lưu ý: Hiệu trưởng các trường gửi nội dung qua địa chỉ email các trường trong cụm trước 1 ngày để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

 

 

V. Nội dung, chương trình sinh hoạt:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người

thực hiện

7h15 - 8h00

Dự tiết thao giảng.

P 11

Theo lịch đính kèm.

8h00 - 8h50

Thảo luận, rút kinh nghiệm tiết thao giảng môn Tiếng Việt  lớp 5

P 9, 10,11

Theo lịch đính kèm.

8h50 - 9h00

Giải lao

 

 

9h00 - 9h30

Trình bày báo cáo tham luận (theo thứ tự LV Tám, THSP, LTVinh))

Phòng GV

 

Đại diện các đơn vị.

9h30 - 10h00

Thông qua biên bản thảo luận, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng.

Phòng GV

 

Đại diện các đơn vị.

10h00 - 10h15

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (CMTH) phát biểu

Phòng GV

 

 

10h15 - 10h25

Cụm trưởng kết luận nội dung chuyên đề

Phòng GV

 

10h25 - 10h30

Thư ký thông qua biên bản sinh hoạt chuyên đề & bế mạc

Phòng GV

 

Đại diện trường LTV

            * Lịch dự tiết thao giảng:

Giáo viên dạy

Môn,       Lớp

Phòng

Tên bài dạy

Thành phần

Tham dự

Nguyễn Thị Vinh

Tiếng Việt

5B

11

Bài 9C: Bức tranh muà thu (HĐTH: việc 1; 2; 3; 4 )

 CBQL; TTCM ; GV dạy lớp 5

*Ghi chú: CBQL, Tổ trưởng CM, giáo viên dự từng khối lớp do hiệu trưởng phân công.

            * Lịch thảo luận, rút kinh nghiệm tiết thao giảng:

Tổ

Phòng

Thành phần

Tham dự

Đơn vị chủ trì

thảo luận tổ

Thư ký

1

 

9

CBQL, TTCM và GV khối 5 )

( TH Lê Văn Tám)

TH Lê Văn Tám

TH Lê Văn Tám

2

 

10

CBQL, TTCM và GV khối 5 

( TH THSP Ngụy Như - KT )

 TH THSP Ngụy Như - KT

TH THSP Ngụy Như - KT

3

11

CBQL, TTCM và GV khối 5

( TH Lương Thế Vinh)

TH Lương Thế Vinh)

 TH Lương Thế Vinh

           Đề nghị cụm trưởng và các đơn vị góp ý dự thảo kế hoạch nêu trên vào trước ngày 21/10/2015 để trường TH Lương Thế Vinh triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                   TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Nơi nhận:                                                                                    Hiệu trưởng

   - Cụm trưởng (b/c)                       

   - Như k/g (góp ý)                                                               Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bài viết liên quan