KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016

- Căn cứ Công văn số 428/PGD&ĐT-TTr ngày 15/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016. Trường tiểu học Lương Thế Vinh lập kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH) năm học 2015-2016 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------                          

       Số: ....../KTNB-LTV                                                          TP Kon Tum, ngày 15  tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2015-2016

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ:

- Căn cứ Công văn số 998/SGDĐT-TTr ngày 8/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2015-2016;                                                                                                                         - Căn cứ Công văn số 428/PGD&ĐT-TTr ngày 15/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh lập kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH) năm học 2015-2016 như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của Hiệu trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

Công tác KTNBTH phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi giáo viên. Từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để Hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

         III. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra công tác hành chính và công tác chuyên môn của nhà trường; đẩy mạnh tự kiểm tra việc thực hiện Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.

2.      Tiếp tục tự kiểm tra các hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; đề ra các biện pháp ngăn ngừa những vi phạm quy chế chuyên môn trong soạn, giảng, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh; khắc phục những sai sót trong quản lý và dạy học; thiết lập và sử dụng các loại hồ sơ sổ sách của cá nhân, tổ chức và của nhà trường.

IV. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Mỗi trường học xây dựng Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đủ khả năng tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ KTNBTH. Từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là các thành viên Ban KTNBTH về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Môi trường xây dựng kế hoạch KTNBTH sát thực tiễn, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng trong công tác kiểm tra.

3. Dưới sự điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KTNBTH theo kế hoạch. Đảm bảo đầy đủ các nội dung kiểm tra, bán đúng mục tiêu; tránh bệnh hình thức, đối phó, không hiệu quả.

4.      Ban kiểm tra nội bộ phối hợp tốt với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị với thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền và trách nhiệm kết quả kiểm tra, các biểu hiện sai sót, hạn chế để điều chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở.

5.      Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch trong năm học. Xử lý kết quả, báo cáo đánh giá toàn diện và đúc rút kinh nghiệm trong công tác KTNBTH cho những năm tiếp theo.

           V. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra hành chính và công tác chuyên môn nhà trường :

a. Xây dựng, tổ chức bộ máy:

Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ hiệu quả; so sánh đối chiếu với định mức theo qui định; số lượng và tỉ lệ cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn. Tổ chức và hoạt động của các bộ phận trong đơn vị như tổ, khối chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể. Kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ.

b. Các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy và học:

- Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm.

- Trang thiết bị dạy học; sổ sách thư viện, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu, việc bảo quản, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung kịp thời.

- Số lượng, chất lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành thực hành thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng đa năng, khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi tập, khuôn viên cây xanh .... chú ý biện pháp duy trì, tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị hiện có, Có kế hoạch và thực hiện có hiệu quả việc huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục.

c. Kế hoạch phát triển giáo dục: Công tác tuyển sinh lớp 1; thực hiện các chỉ tiêu, số lượng học sinh từng lớp, khối lớp và toàn trường; thực hiện kế hoạch phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.

d. Quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục:

- Kiểm tra công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ giáo dục, chấn chỉnh tình trạng dạy trước chương trình đối với học sinh lớp 1.

- Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/BGD.

- Các giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, Việc kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, việc dạy học theo mô hình trường học mới theo dự án VNEN, việc dạy học CGD lớp 1. Thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra, thi cử, đánh giá xếp loại đúng quy định. Tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập của học sinh ổn định từng bước nâng lên.

- Việc triển khai dạy thí điểm chương trình tiếng Anh đối với lớp 3,4, 5 là 4tiết/Tuần.

- Phong trào ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục ; viết SKKN, nghiên cứu khoa học, làm và sử dụng ĐDDH.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về các lĩnh vực đạo đức, thẫm mỹ, thể chất..... theo quy định bao gồm hoạt động theo kế hoạch trên lớp, ngoài giờ, lao động hướng nghiệp..., hoạt động Đoàn, Đội, các hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa, giáo dục, môi trường, hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác.....

đ. Công tác quản lí của Hiệu trưởng:

- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục pháp luật, KTNBTH, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng.

-        Đổi mới công tác quản lý nhà trường, biện pháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường; công tác đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp.

- Công tác kiểm tra, quản lí chuyên môn, hành chính nhà trường.

-        Tổ chức cho CB, VC và học sinh tham gia các hoạt động xã hội;

-        Quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh.

-        Công tác xã hội hóa giáo dục và phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác.

2. Kiểm tra chuyên đề nhà trường trong năm học 2015-2016:

a, Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân:

          - Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Tiếp công dân 2013, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị ngay từ đầu năm học.

          - Tự kiểm tra, rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện KNTC đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét, xác minh, nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật thì có văn bản trả lời công dân theo quy định.

- Cơ sở giáo dục phải bố trí địa điểm tiếp dân, công khai lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân; phải có sổ theo dõi tiếp dân  theo luật tiếp công dân 2013 và TT 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về quy định quy trình tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện phòng chống tham nhũng qua việc tổ chức thực hiện kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM;  thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, đi học, khen thưởng và các quyền lợi khác.

b, Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

- Kiểm tra việc thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm học thêm; Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn Tỉnh Kon Tum; Công văn số 1225/SGD&ĐT-TTr ngày 25/10/2011 của sở giáo dục tỉnh Kon Tum về việc cấm DTHT ở Tiểu học; Công văn số 28/UBND-TH ngày 09/01/2013 của UBND Thành phố Kon Tum về việc quản lysDTHT trên địa bàn Thành phố Kon Tum và các văn bản có liên quan; không để xảy ra tiêu cực trong DTHT.

c, Kiểm tra tài chính, kế toán, việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tập trung kiểm tra việc thực hiện quy định về thu chi, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, kinh phí chương trình mục tiêu, các chế độ chính sách đối với người học; Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; Sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm ....

d, Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai”:

Tự kiểm tra theo thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục &đào tạo. Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ, công khai về thu, chi tài chính.

đ, Kiểm tra việc hoàn thành và xét tốt nghiệp:

Kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh lớp 5, xét TN tiểu học.

e, Kiểm tra việc quản lý, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ theo Quyết định số 33/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

f, Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của ngành :

- Kiểm tra 3 cuộc vận động và 1 phong trào: Việc thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp"; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn chặt với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

g, Kiểm tra việc thực hiện giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

h, Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, các biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch cam kết phấn đấu nâng cao chất lượng để đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

 i, Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:

Kiểm tra theo Nghị định 71/1998/ NĐ-CP.Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ hóa trong hoạt động nhà trường và theo văn bản chỉ đạo của các cấp.

3. Kiểm tra tổ (khối), bộ phận :

- Kiểm tra tổ khối, bộ phận kết hợp cùng với kiểm tra toàn diện nhà trường trên cơ sở :

- Xem xét, đánh giá năng lực, uy tín, chất lượng của tổ/ khối trưởng.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ ( xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra… hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, đổi mới nâng cao chất lương sinh hoạt tổ chuyên môn, các công việc của nhà trường và ngành giáo dục đẫ triển khai qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ ( khối), bộ phận.

- Việc kiểm tra chuyên đề tổ khối chủ yếu là kiểm tra chất lượng dạy học, hồ sơ sổ sách, nề nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng các hoạt động chuyên môn của tổ khối như : dự giờ góp ý, hội thảo chuyên đề, làm và sử dụng ĐDDH, đề tài nghiên cứu khoa học SPUD, soạn bài, chấm bài, dạy tăng cường, bồi dưỡng học sinh …( đảm bảo ít nhất 2 lần/tổ khối/ năm học).

          - Kiểm tra chuyên đề các bộ phận chủ yếu là kiểm tra các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bộ phận đó…( đảm bảo ít nhất 1 lần/bộ phận/ năm học).

4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

a,  Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo:

 Trong 1 năm học, tổ chức kiểm tra hoạt động sư phạm ít nhất 1/3 số giáo viên toàn trường (7 giáo viên ), số còn lại kiểm tra chuyên đề (15 GV)

 Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo 2 nội dung sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

          + Tư tưởng, chính trị; chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước; việc cấp hành quy chế chuyên môn của ngành. quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động.

+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

- Kết quả công tác được giao, gồm:

          +  Việc thực hiện qui chế chuyên môn.

          +  Kiểm tra giờ lên lớp: Dự giờ từ 2-3 tiết/giáo viên.

          +  Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh.

          +  Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

b, Tổ chức kiểm tra chuyên đề 2/3 số giáo viên toàn trường (15 GV)

- Gợi ý các chuyên đề: Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình trường học mới, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, dạy học tích hợp, nâng cao chất lượng dạy tiếng việt CGD 1......

5. Kiểm tra học sinh:

          a, Kiểm tra nề nếp, phương pháp, kết quả học tập:

- Kiểm tra ít nhất 1 lần/1 học kỳ.

- Kiểm tra sĩ số học sinh: Giao Tổng phụ trách kiểm tra mỗi buổi học.

- Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác: Ít nhất 1 lần/1 học kỳ.

- Kiểm tra chất lượng học sinh: Cuối kì I và cuối năm học.

- Kiểm tra công tác Đội TNTPHCM: Ít nhất 1 lần/năm.

- Kiểm tra việc thực hiện trang trí lớp theo Mô hình trường học mới VNEN

-Kiểm tra trình độ kiến thức, kỹ năng của học sinh; ý thức và động cơ học tập, phương pháp và kết quả học  tập của học sinh.

          b, Kiểm tra kết quả rèn luyện của học sinh: Đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật lao động, ý thức  bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra toàn diện một tập thể lớp:

          - Kiểm tra nề nếp lớp học, việc xây dựng các tổ, cá nhân điển hình trong lớp, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.

          - Tác dụng của sinh hoạt tập thể, kết quả rèn luyện các mặt giáo dục toàn diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA TOÀN NĂM HỌC 2015-2016:

 

 

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách

Ghi chú

Tháng 08/2015

Kiểm tra tình hình học sinh ra lớp.

Kiểm tra sách vở, ĐDHT của HS.

- Kiểm tra việc sửa chữa cơ sở vật chất trong trường

 

 

Học sinh 14 lớp

 

Học sinh 14 lớp

 

-Bảo vệ, kế toán

TPT Đội

 

Tổ kiểm tra

 

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

Tháng 09/2015

- Kiểm tra việc trang trí lớp theo Mô hình trường học mới.

- Kiểm tra việc hoàn thành công tác PCGDTH đúng độ tuổi-

- Kiểm tra việc dạy thêm học thêm

 

  14 phòng – 14 GVCN

 

- Người phụ trách PCGD (Toàn )

 

- Kiểm tra 22 GV

Tổ kiểm tra.

 

 

Tổ kiểm tra

 

 

- Tổ kiểm tra

 

Tháng 10/2015

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

 

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

*CĐ” Nâng cao chất lương dạy TVCGD 1.

*Nâng cao chất lương dạy  Âm nhạc cho học sinh.

- Kiểm tra việc chỉ đạo các hoạt động tổ CM- Hồ sơ chuyên môn

 

- Lê Thị Tĩnh

- Trịnh Thị Triệu

- Nguyễn Hương

 

 

- Trần Thị Huyền

 

- Phụ trách CM

Tổ kiểm tra

 

Tổ kiểm tra

 

 

Tổ kiểm tra

 

Tổ kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2015

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

 

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

Chuyên đề” Dạy học theo mô hình trường học mới  môn TV lớp 2”.

- Dạy TV CGD 1 cho học sinh.

+ Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Trần Bé

- Huỳnh Duyên

- Nguyễn Tuyết

 

 

 

- Hoàng yến

 

- Nhà trường

Tổ kiểm tra

 

 

Tổ kiểm tra

 

 

Tổ kiểm tra

 

Tổ kiểm tra

 

Tháng 12/2015

- Kiểm tra toàn diện 2 GV.

 

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV

+ Khai thác các công cụ trong dạy học.

« Nâng cao CL dạy Toán cho HS lớp 4» 

Kiểm tra chuyên đề “ Thực hiện 3 công khai ”.

 

- Kiểm tra phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

 

- Chế Thị Kiều

- Bùi Thị Huấn

 

- Nguyễn vinh

 

- Hoàng Tuyên

 

- Nhà trường

Tổ kiểm tra

 

Tổ kiểm tra

 

 

 

 

Tổ kiểm tra

 

 

Tổ kiểm tra

 

 

Tháng 01/2016

- Kiểm tra toàn diện 1 GV.

- Kiểm tra chuyên đề 3 GV

« Nâng cao CL dạy TV cho HS lớp 2» 

« Khai thác công cụ trong dạy lịch sử và địa lý ».

- Dạy TV CGD 1 cho học sinh.

- Kiểm tra việc đánh giá HS theo TT 30 và việc chấm chữa bài của GV.

- Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV

- Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đỗ Thị Như Ý

 

- Trần Hương

 

- Lê Định

 

- Phạm Bắc

 

- GV toàn trường

 

 

- Nhà trường

 

- GV, Khối trưởng

 

- Nhà trường

 

 

Tổ kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ kiểm tra

 

Đ/c Muộn

 

Tổ kiểm tra

 

- Tổ kiểm tra

 

Tháng 02/2016

- Kiểm tra chuyên đề 3 GV

* Nâng cao CL dạy TV cho HS lớp 4» 

* Nâng cao CL dạy Toán cho HS lớp 5».

* Khai thác các công cụ trong dạy học môn TV.

 

 

- Phan Hương

 

 

- Bích Hoa

 

- Vân Oanh

- Tổ kiểm tra

 

 

- Tổ kiểm tra

 

- Tổ kiểm tra

 

Tháng 03/2016

- Kiểm tra chuyên đề 3 GV

+Lồng ghép Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho HS”.

+ Dạy tốt môn Tiếng Việt theo mô hình trường học mới

+ Giảng dạy đúng chuẩn KTKN môn Tiếng Anh

- Kiểm tra công tác Đội.

 

- Kiểm tra Y tế trường học.

 

- Xuân Hồng

 

 

- Phan Hương

 

 

- Phạm Khang

 

- Tổng phụ trách Đội

- Phụ trách Y tế

 

 

 

- Tổ kiểm tra

 

 

 

 

 

 

- Tổ kiểm tra

 

- Tổ kiểm tra

 

- Tổ kiểm tra

 

Tháng 04/2016

- Kiểm tra toàn diện nhà trường.

- Kiểm tra TV-TB.

 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV.

- Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân.

- Cả trường

 

- Nguyễn Thị Ánh Hồng

- GV của 5 tổ

 

- Ban thanh tra   nhân dân            

Tổ kiểm tra

 

Nguyệt, Muộn

 

Nguyệt, Muộn

 

Tổ kiểm tra

 

Tháng 05/2016

- Kiểm tra thu, chi ngân sách và quỹ Ban đại diện CMHS.

- Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Kiểm tra : Hoàn thành chương trình tiểu học, đánh giá xếp loại lớp 5.

- Đ/c Vui -Tài vụ, Đ/c Huấn

 

- Hội đồng tự đánh giá

- GV khối 5

 

Đ/c Nguyệt

 

 

Tổ kiểm tra

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

V/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA:

          - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện đầy đủ các nội dung như trên bằng các hình thức báo trước, không báo trước, thường xuyên, đột xuất, định kỳ…

VI/ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA :

Tổ kiểm tra gồm : Ban giám hiệu, TPT Đội và 5 tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban TTra.

VII/ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI :

 Kết thúc kiểm tra đánh giá xếp loại theo 4 loại sau: Tốt, Khá, Trung bình, Chưa đạt.

Trên đây là kế hoạch, nội dung kiểm tra nội bộ Trường học của trường Tiểu học lương Thế Vinh trong năm học 2015-2016, đề nghị tất cả các tổ, các bộ phận và các thành viên kiểm tra nghiêm túc thực hiện.

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bài viết liên quan