KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016 A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Tình hình đội ngũ: * Tổng số CB,GV : 28 người Nữ : 27 ( Trong đó : CBQL: 02; GV : 23 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc, Đảng viên: 19 ) Trong đó: Trình độ ...

PHÒNG GD&ĐT TPKON TUM                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 02/KH-CM                                                                                                                                  Kon Tum, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

       A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1) Tình hình đội ngũ:

           * Tổng số CB,GV :  28 người                                 Nữ : 27

( Trong đó : CBQL: 02;   GV : 23 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc, Đảng viên: 19 )

       Trong đó:  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:     

                         +  Đại học       :   18   ( trong đó CBQL: 2)

                       +  Cao đẳng     :   05               

                         +  THSP 12+2  :  02

                * Tỉ lệ đạt chuẩn trở lên :   23/23 GV (100%).

2)  Số lớp và số học sinh

+ Tổng số lớp:  14   Trong đó : 100% lớp học 9 buổi/ tuần

      + Tổng số học sinh: 363 em ; Trong đó :

       - Nữ         :   184                       -  Con TB: 01 

          - Dân tộc :     06                       -  Học sinh khuyết tật : 06 ( Nữ: 2)

          - Nữ dân tộc: 02                       -  Lưu ban :  0  ;          - Mới tuyển: 93 HS.

  + Bình quân chung toàn trường có:   26 HS/ lớp.

          + Chia ra như sau:

 

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

DT

Nữ DT

HS

K tật

Mới tuyển

Lưu ban

1

3

95

48

4

2

2

   93

0

2

3

69

34

 

 

1

1

0

3

2

68

30

1

 

3

7

 

4

3

64

33

1

 

 

1

 

5

3

68

40

 

 

 

1

 

T/C

14

363

185

6

2

6

102

0

     3) Thuận lợi:

     + Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ HS và các ban ngành đoàn thể khác trên địa bàn .

     + Nhà trường được công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia ( Mức độ 1)

     + Có chi bộ Đảng lãnh đạo với 19 đảng viên trong đó có 16 đảng viên trực tiếp giảng dạy.

     + Đội ngũ GV an tâm, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ trong công tác.

     + CSVC tương đối đảm bảo để phục vụ cho hoạt động dạy và học.

     +  Phụ huynh có quan tâm mua sắm đầy đủ sách, vở, ĐDHT và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em học tập .

     + Khối 2 - 3 - 4 và 5 tham gia Dự án mô hình Trường học mới VNEN.

  4) Khó khăn:

    +  Một số giáo viên còn hạn chế về sử dụng ứng dụng CNTT trong dạy học; chưa mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp, còn nói nhiều, làm thay học sinh. Chưa chú ý dạy học theo hình thức cá thể phù hợp đối tượng học sinh.

    + Năm đầu tiên trường thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục nên giáo viên và học sinh còn gặp nhiều khó khăn với phương pháp dạy - học mới; học Chương trình Tiếng Anh mới 4 tiết/ tuần: thời gian rèn các kỹ năng cho học sinh chưa nhiều.

     +  Thời gian bồi dưỡng cho học sinh giỏi còn hạn chế, nhà trường chưa có máy tính để phục vụ cho việc học sinh rèn luyện thực hành Thi Oympic Tiếng Anh, Thi giải toán qua mạng Internet cho học sinh khối 3- 4 và 5.

   + Một số Phụ huynh điều kiện kinh tế gia đình khó khăn do đó ít quan tâm đến việc học của con em.

    B/ PHƯƠNG HƯỚNG- NHIỆM VỤ CHUNG:

* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

       Năm học 2015 - 2016 là năm học tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt” và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 ( Khóa XI) về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

       - Thực hiện Công văn số 1073/SGDĐT- GDTH ngày 15/9/2015 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 - 2016.  

      - Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT- GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng GD&ĐT Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015 - 2016.

     Trường Tiểu học Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2015-2016 với các nội dung sau: 

        + Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua phù hợp với thực tế của nhà trường.

        + Thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống; thực hiện hiệu quả Mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN). Thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tăng cường dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2015 về việc ban hành Kế hoạch dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2015 - 2016. Triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới có hiệu quả cao. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tạo ra sự chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh.

       + Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

          C/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:       

          * Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

          1. Việc dạy của giáo viên:

    + Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chuyên môn. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh. Sử dụng có hiệu quả cuốn “ Cẩm nang Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”. Thực hiện Công văn số 1222/SGDĐT- GDTH ngày 27/9/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum về việc triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở các trường tiểu học trong tỉnh. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/tháng) tích hợp lồng ghép " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phù hợp  theo kế hoạch chung và tình hình thực tế của từng tổ chuyên môn.

    + Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mô hình Trường học mới đối với các khối lớp 2, 3, 4 và 5 có hiệu quả. Triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Khuyến khích gióa viên quay phim các tiết học điển hình để đưa lên trang Web, tham gia cuộc thi “ Viết về trường học mới” và cuộc thi video về trường học mới.   

    + Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/6/2015 về việc ban hành Kế hoạch dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2015 - 2016.

+ Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học, nắm vững tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và bộ tài liệu phương pháp dạy học các môn học của Bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.

    + Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông năm 2015 - 2016.

    + Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh ; đảm bảo tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.

    + Chú trọng sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH đã có, tích cực làm bổ sung ĐDDH, để phục vụ giờ lên lớp đạt hiệu quả cao hơn; Tham gia tốt Hội thi “ Làm Đồ dùng dạy học tự làm” do các cấp tổ chức.

    +  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khuyến khích giáo viên ứng dụng trong việc thiết kế các đồ dùng dạy học và các bài tập thực hành trên máy tính để phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh có thể nhân rộng làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp theo tinh thần ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ nội dung kiến thức kỹ năng cơ bản và PPDH, phù hợp với đối tượng học sinh, tránh sao chép đối phó.

     + Tổ chức 14 lớp học 9 buổi/tuần. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục đối với các lớp học 9 buổi/tuần theo quy định của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Phòng Giáo dục- Đào tạo Thành phố.

   + Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở môn Tự nhiên - Xã hội lớp 1. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

   + Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới. Giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế. Chú ý sử dụng tài liệu “ Dạy học Mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ Dạy và ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2008 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai việc dạy học Tiếng Anh theo quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học cho học sinh khối 3, 4 và 5 với 4 tiết/tuần.

   + Tiếp tục học tập và thực hiện tốt Thông tư số 30/ 2014/TT- BGD& ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD&ĐT quy địnhvề đánh giá học sinh tiểu học.

  + Xây dựng kế hoach chỉ đạo, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia tốt các hội thi do các cấp tổ chức.

 +  Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ theo QĐ 14/BGD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Quyết định 06/BNV.

    + Tổ chức đánh giá nghiêm túc, đúng quy định các hội thi: thi GV dạy giỏi cấp trường, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp, tham gia Hội thi giáo viên  giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi; thi làm và sử dụng ĐDDH do nhà trường và các cấp tổ chức.

   + Tổ chức tốt việc dự giờ, thao giảng, hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường và cụm trường. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ khối trưởng, giáo viên giỏi các cấp để làm nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

   + Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và các trường trong cụm, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin “ Trường học kết nối”.

  + Tích hợp nội dung “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông trong các môn học một cách linh hoạt , giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

  + Tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học và hoạt động gióa dục cấp tiểu học.

 + Tiếp tục triển khai và vận dụng tốt nội dung bồi dưỡng giáo viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB.GV.

  + Tiếp tục thực hiện tốt việc khai thác các công cụ trong lớp học như: hộp thư cá nhân, hộp thư cam kết, sơ đồ cộng đồng, điều em muốn nói, góc giáo dục biển đảo ... của lớp.  Phát huy vai trò, cách tổ chức hoạt động của  hội đồng tự quản của lớp.

+ Triển khai tốt các Chuyên đề áp dụng dạy học: Thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Toán ở tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm; Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học; Hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.

          2. Việc học của học sinh:

      + Học sinh trang bị đầy đủ tài liệu học, đồ dùng học tập theo quy định.   

      + Giáo dục học sinh tích cực trong học tập, phát huy tốt tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo dục học sinh thái độ học tập nghiêm túc, say mê, hứng thú trong học tập, không ỷ lại và có tính trung thực trong học tập.

      + Dạy cho học sinh biết cách tự học, hợp tác cùng nhau. Học sinh phải nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản của từng bài học ngay tại lớp .

      + Hội đồng tự quản tích cực học tập, có khả năng điều khiển các hoạt động. Nhóm trưởng và các thành viên làm việc tự giác, biết khai thác các công cụ.    

      +  Tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

      + Tích cực rèn chữ viết đẹp, viết đúng mẫu chữ theo qui định và tham gia tốt các hội thi “ Viết chữ đẹp” cấp trường. Tham gia tốt và nâng cao số học sinh tham gia và đạt kết quả các Hội thi: Thi Oympic Tiếng Anh, Thi giải toán và giải toán Tiếng Anh qua mạng Internet.

     * Chỉ tiêu:

+Giảng dạy:

 - 100% GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 - 100% GV thực hiện tốt việc đổi mới PP giảng dạy, dạy theo mô hình Trường học mới và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo đối tượng học sinh.

 - 100% GV tích cực làm và sử dụng ĐDDH.

 - 100% bộ hồ sơ giáo viên có giá trị sử dụng tốt.

 - Tổ chức 8 chuyên đề toàn trường thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

        - 100% GV thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/ 2014/TT- BGD& ĐT ngày 28/ 8/ 2014 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá HS tiểu học.

 - 100% GV tham gia tốt việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

 - Thao giảng mỗi GV 6 tiết trở lên/ năm trong đó có 1lần /năm thao giảng toàn trường hoặc cụm trường hoặc với đơn vị được giúp đỡ. Dự giờ ít nhất 30 tiết /năm đối với GV, tổ trưởng 70 tiết/năm, phải thường xuyên dự giờ tất cả GV, dự giờ tất cả các môn học.

- 100% GV  hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả.

- 100% GV có giờ dạy và đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ TB trở lên, trong đó khá, giỏi đạt 85%.

+ Học tập :

- Học sinh: 100% học sinh hoàn thành chương trình các lớp, chương trình Tiểu học.

- 100% các lớp tham gia tốt các hội thi do trường tổ chức.

- Có 6 học sinh đạt kết quả giải Toán, giải Toán Tiếng Anh, thi Tiếng Anh trên mạng internet cấp Thành phố.

D/ BIỆN PHÁP THỰC HIÊN :

+ Phân công GV hợp lí, phù hợp năng lực và khối lượng công việc của nhà trường. Bố trí giáo viên giỏi, giáo viên có kinh nghiệm để chủ nhiệm và dạy Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp 1 và các lớp khối thực hiện mô hình trường học mới.

+ Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, góp ý của học sinh trong quá trình học tập.

+ Tổ chức tốt thi giáo viên giỏi cấp trường nhằm chuẩn bị cho thi giáo viên giỏi cấp thành phố (thực hiện theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên) và  Hội  thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

       + Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn GV ( kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc tổ chức dạy học của GV, kiểm tra việc đánh giá HS theo Thông tư số 30/ 2014/TT- BGD& ĐT ngày 28/ 8/ 2014 của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

+ Thực hiện tốt việc khoán chất lượng cho tất cả các lớp. Thực hiện tốt việc bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với trường THCS.

+ GVCN có kế hoạch phân loại đối tượng cho học sinh phù hợp với thực tế của lớp và thực hiện tốt việc dạy theo cá thể hóa từng đối tượng học sinh.

+Tăng cường bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ GV.

+ BGH và khối trưởng chú trọng chỉ đạo và tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn kiểm tra việc dự giờ, thao giảng, tổ chức các chuyên đề trong thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá học sinh.

+ Tổ chức đánh giá ba năm triển khai mô hình trường học mới tại Việt Nam để rút kinh nghiệm việc thực hiện dạy học theo Mô hình Trường học mới VNEN.

+ Tăng cường rèn chữ viết cho HS. Tham gia tốt Hội thi "Vở sạch - Chữ đẹp" cấp trường nghiêm túc, có tác dụng giáo dục trong phong trào rèn chữ viết ở HS.

+ GV tăng cường kiểm tra việc các hoạt động của HS. GV tổ chức dạy học để hoàn thành nội dung học tập trong giờ lên lớp, không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà mà động viên HS phối hợp với cộng đồng hoàn thành hoạt động ứng dụng.

+ Mỗi GV có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu trong từng tiết dạy trên lớp.

+ CB, GV tích cực đổi mới phương pháp dạy - học, thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.  Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn tổ, toàn trường, cụm trường, giao lưu với trường trong cụm chuyên môn .

        + Thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên - Xã hội lớp 1: Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp giúp học sinh biết cách tự học, tự khám phá, nghiên cứu. Giáo viên chủ động bố trí hợp lý thời gian để hướng dẫn học sinh học tập.

+ Chú ý việc củng cố, ôn luyện kiến thức, kỹ năng, cần tăng thời lượng cho việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ,... một cách linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

+ Tích hợp nội dung giáo dục về giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông trong  các môn học một cách linh hoạt; giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

+ Triển khai các hoạt động từ mô hình " Trường học mới"( EN) như hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, hộp thư trao đổi thông tin, thư viện " mở",

góc học tập ở lớp, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng đối với giáo dục. Khai thác các công cụ tổ chức lớp học hiệu quả trong các tiết học và thực tiễn xung quanh. Đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động tự quản, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục.

        + Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích GV thiết kế giáo án điện tử e - learning. Các giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp; Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn các tư liệu dạy học điện tử ( phần mềm hỗ trợ dạy học, tranh ảnh minh họa các môn học v.v...) lưu trữ giáo án điện tử thành kho tư liệu dùng chung để tham khảo hoặc sử dụng về sau.

+ Tiếp tục giao trách nhiệm thực hiện nội dung chương trình môn học phân phối theo từng tuần cho giáo viên chủ động đối với từng bài và sát với đối tượng học sinh. Thực hiện kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục ở các lớp khối 5.

E/ CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC:

 

Thời gian

Nôi dung chuyên đề

Hình thức tổ chức

Người phụ trách

Ghi chú

Tháng 9/ 2015

 Chuyên đề: Dạy Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 1

 

Tháng 10/ 2015

17/10/2015

Dạy học Tiếng Việt 5 có vận dụng điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học.

 

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 5

Chuyên đề cụm trường

Tháng 11/ 2015

Thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Toán ở tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm;

Trình bày báo cáo, dự giờ - rút kinh nghiệm

Khối 5

 

Tháng 12/ 2015

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học;

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 4

 

Tháng 1/ 2016

Hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.

 

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 3

 

Tháng 3/ 2016

Chuyên đề: Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

 

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 2

 

Tháng 4/ 2015

09/4/2016

Chuyên đề dạy ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh môn Tiếng Anh.

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 3

Chuyên đề cụm trường

Tháng 5/2016

Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới

Trình bày báo cáo, thao giảng - rút kinh nghiệm

Khối 4

 

                                                                                          

                                                                                                                                                        CHUYÊN MÔN

                                                                                                                                                          P.Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Muộn

 

 

 

 

Bài viết liên quan