Báo cáo Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Báo cáo Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2017.

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC

LƯƠNG THẾ VINH

Số:   08  /BC-LTV

 

 

 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      Kon Tum, ngày 05 tháng 05  năm 2017

 

 

 

 

 

BÁO CÁO
(Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

6 tháng đầu năm 2017)

__________

 

Thực hiện công văn số 175/KH-PGD&ĐT ngày 24/04/2017 của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-NTN ngày 26/04/2017 của trường TH Ngô Thì Nhậm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trường TH Lương Thế Vinh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe, giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  được tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong CBGV-NV của trường có  hiệu quả không qua loa hình thức .

II. Nội dung tuyên truyền:

        - Công Đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thật sự nghiêm túc, sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong đơn vị và quần chúng nhân dân. Đảm bảo đầy đủ nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao tự giác trong học tập và làm theo Bác, phù hợp với từng chức danh, đối tượng.

       - Nhà trường, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, kết hợp phương pháp tuyên truyền miệng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và học sinh.

       - Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh về mục đích, ý nghĩa, nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

        - Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW phải căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Phường.

III. Kết quả thực hiện :

- Nhà trường đã căn cứ kế hoạch chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, PGD&ĐT Thành phố Kon Tum, nhà trường  đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

- Các tổ chức đoàn thể đã bám sát nội dung kế hoạch của nhà trường, luôn chủ động sáng tạo lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai thực hiện.

- Lồng ghép giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các buổi họp Hội đồng, sinh hoạt tập thể…, đối với học sinh qua các buổi chào cờ học sinh kể chuyện đạo đức Bác Hồ, sinh hoạt ngoại khóa…

- Quán triệt giáo viên tổ chức dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức HCM thông qua các môn học trên lớp

Trên đây là báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2017 của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh./.

 

        Nơi nhận:

      - Phòng GD&ĐT (b/c);

      - CB,GV,NV  ;

      - Trang Wed trường;

      - Lưu: VT.

 

      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                             Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bài viết liên quan