THÔNG TƯ 36 BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

THÔNG TƯ 36

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH &THCS NGUYÊN DU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BẬC TIỂU HỌC                                                             Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2019

       

 Số:   / KH-TH                                              

KẾ HOẠCH

Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2019-2020

 

          Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum.

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân. Trường TH & THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích thực hiện công khai:

          1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. Nguyên tắc thực hiện công khai:

          1. Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này.

2. Thông tin được công khai tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và trên các trang thông tin điện tử theo quy định tại Quy chế này phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

III. Nội dung công khai:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu mẫu 05)

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh học 2 buổi/ngày; số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường tiểu học (Biểu mẫu 06).

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, (các trường tiu học thực hiện theo (Biểu mẫu 07)

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 08).

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

IV. Hình thức và thời điểm công khai:

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế này:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Niêm yết công khai tại bảng thông báo (gần cổng trường) đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem.

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4, điểm b khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 3 Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 7 của Quy chế này, ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 của Điều này, cơ sở giáo dục và đào tạo còn phải thực hiện công khai như sau:

Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường và phổ biến trong cuộc họp cha mẹ HS đầu năm.

          V. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo; tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo Quy chế. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và cơ quan chủ quản (nếu có) trước 30 tháng 9 hằng năm.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường.

4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo.

 

                  

 

                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:    

   - Trường TH&THCS Nguyễn Du (B/c)                                               

   - Các thành viên BCĐ (T/h)

   - Lưu VP

         

                                                                                   Nguyễn Thị Muộn

 

PHÒNG GD-ĐT TP KON TUM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH &THCS NGUYỄN DU                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BẬC TIỂU HỌC                                                                       Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2019

               Số:  /QĐ-TH                                  

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo 

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Năm học 2019-2020

PHỤ TRÁCH  TRƯỜNG TH & THCS NGUYỄN DU ( BẬC TIỂU HỌC)

 

          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

 

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường năm học 2019-2020 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT gồm các ông (bà) có tên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Muộn

   Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Vinh

Đại diện tổ trưởng CM - CĐ  

Thành viên

3

Vi Thị Vân Oanh

Đại diện tổ trưởng CM

Thành viên

4

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nhân viên Thư Viện

Thành viên

5

Phạm Anh Đức

Giáo viên Tin học

Thành viên

6

Lương Thị Hạnh

Giáo viên phụ trách HS

Thành viên

7

Trần Thị Long

Ban đại diện cha mẹ HS

Thành viên

            Điều 2: Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoàn thành đầy đủ, chính xác các nội dung và tiến hành công khai theo đúng quy định của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

            Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

            Điều 3: Các bộ phận văn phòng, chuyên môn, GVCN các lớp và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

   P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

   - Như điều 1 (T/h)

   - Lưu VP                                                                                                   

                                                                                         Nguyễn Thị Muộn

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP KON TUM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS NGUYỄN DU                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              BẬC TIỂU HỌC

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai

trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-TH, ngày 15/8/2019)

                       

            Căn cứ Quyết định số    /QĐ-TH , ngày 15/8/2019 của Phụ trách trường TH & THCS Nguyễn Du về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT; nay Phụ trách trường phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo như sau:

            1. Bà Nguyễn Thị Muộn - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban phụ trách chung. Phụ trách chính nội dung  công khai điều kiện đảm bảo chất lượng CSGD.

            2. Bà Nguyễn Thị Vinh -  Phụ trách việc giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 4,5.

          3. Bà Vi Thị Vân Oanh-  Phụ trách việc giám sát thực hiện kế hoạch, Quy chế công khai trong nhà trường theo quy định. Phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho CMHS và các thành viên thuộc khối 1,2 và 3.

         4. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng–Thành viên tổng hợp các biểu mẫu công khai. Phụ trách chính việc niêm yết công khai theo quy định.

        4. Ông  Phạm Anh Đức –Thành viên - Phụ trách chính việc tổng hợp biểu mẫu 07 công khai cơ sở vật chất của trường tiểu học.

         6. Bà Lương Thị Hạnh - GV - Thư ký. Phụ trách tổng hợp các biểu mẫu công khai và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

        7. Bà Trần Thị Long- Ban Đại diện CMHS - Thành viên phụ trách công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch, nội dung thực hiện Quy chế công khai cho Cha mẹ học sinh trong toàn trường.

           

            Yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; chủ động liên hệ, trao đổi giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, xin ý kiến của đồng chí Trưởng ban để thống nhất nội dung công việc nhằm thực hiện tốt Quy chế công khai trong nhà trường đúng quy định./.

                                                                                    

 

                                                                                       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nơi nhận:                                                                                              

   - Các thành viên BCĐ (t/h)                                                       

   - Lưu VP

                                                                                           

                                                                                       Nguyễn Thị Muộn

 

 

 

 

Bài viết liên quan