KẾ HOẠCH TỔ CHỨC & KẾT QUẢ THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC & KẾT QUẢ THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN DU    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ chương trình công tác năm học 2019 - 2020; nhiệm vụ năm học của trường TH&THCS Nguyễn Du.

           Căn cứ Quyết định số 05 V/v thành lập hội đồng thi “Viết chữ đẹp” học sinh năm học 2019 - 2020 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Nguyễn Du.

          Nay bộ phận chuyên môn của trường đề ra kế hoạch tổ chức thi “ Viết chữ đẹp” học sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

I/ Mục đích, yêu cầu, đối tượng tham gia:

1/ Mục đích:

Giúp cho học sinh hình thành nhân cách con người qua chữ viết. Rèn luyện tính cẩn thận, bền bỉ, kiên nhẫn. tạo sự  tự tin của học sinh trong công việc.

Phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp” được duy trì,  phát triển và nhân rộng trong toàn nhà trường.

2. Yêu cầu:

Học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng và tham gia tốt và có chất lượng phong trào.

 Phát huy sự chủ động, sáng tạo của học sinh.

Phong trào thi viết chữ đẹp phải đảm bảo tính tự giác, thường xuyên, liên tục và đựơc tuyên truyền rộng rãi trong trường.

3. Đối tượng dự thi:

* Học sinh:  HS từ khối 1 đến khối 5 do GVCN các lớp lựa chọn.

II/ Nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện:

Học sinh: Thực hành viết 02 bài trên giấy.

  • Bài 1: Viết theo mẫu chữ viết hiện hành (chữ viết đứng, nét đều hoặc nét thanh, đậm) thời gian 20 phút.
  • Bài 2: Viết theo kiểu chữ sáng tạo từ mẫu chữ hiện hành (chữ viết nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, đậm) thời gian 20 phút.
  • Số lượng chữ viết được quy định riêng cho từng khối lớp, phù hợp với tốc độ viết của học sinh.

1/ Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian thi vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ ba ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại các phòng Một A, Hai A, Ba A, Bốn A và Năm A.

- Thời gian nghỉ giữa bài 1 và bài 2 là 20 phút.

* Buổi sáng 07/01/2020:

          + Bài viết 1:       7 giờ 30 đánh trống tính giờ, 7 giờ 50 đánh trống thu bài) - ra chơi.

+ Bài viết 2 :      8 giờ 10 phút đánh  trống tính giờ và 8 giờ 30 đánh trống thu bài

2/ Phân công coi thi và chấm thi (có danh sách kèm theo).

3/ Phân công giám sát : Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phạm Anh Đức.

4/ Những thành viên được phân công có mặt tại phòng PHT lúc 7 giờ 20 phút sáng 07/01/2020.

                                                   Nguyễn Trãi, ngày 03  tháng 01 năm 2020

            HIỆU TRƯỞNG                                                    NGƯỜI LẬP KH

 

 

 

            Hồ Công Quốc                                                    Nguyễn Thị Muộn

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẸP BÀI THI:

 

Bài viết liên quan