arrow Công tác nhà trường PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 Cập nhật : 12/9/2015 3:44:55 PM Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT TP  KONTUM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T.H LƯƠNG THẾ VINH                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

     Số:01 / PHHĐ-THLTV                              P.Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạọ, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

* Về phát triển trường lớp, học sinh:

            1/ Đội ngũ: Tổng số CBGVNV: 28 người. Trong đó CBQL: 2, GV: 22 (tỷ lệ 1,5 GV/lớp, TPT: 1, NV: 3

            2/ Học sinh:

Tổng số lớp 14, số học sinh 363, số học sinh DTTS 6, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp 25,7  được biên chế thành các khối lớp cụ thể như sau:

Khối 1: 3 lớp 95 học sinh, học sinh nữ : 48, Học sinh DTTS: 4 ; nữ DT: 2

Khối 2: 3 lớp 69 học sinh, học sinh nữ : 34, Học sinh DTTS: 0

Khối 3: 2 lớp 68 học sinh, học sinh nữ : 30, Học sinh DTTS: 1

Khối 4: 3 lớp 63 học sinh, học sinh nữ : 32, Học sinh DTTS: 1

Khối 5: 3 lớp 84 học sinh, học sinh nữ : 40, Học sinh DTTS: 0

            a/ Thuận lợi:

          - Được sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục& đào tạo TP Kon Tum,  cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, của chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường và sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ học sinh

          - Đội ngũ CBGVNV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao trong công tác.

            - CSVC của nhà trường tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học 2 buổi/ngày.

          - Đại đa số PHHS nhận thức đầy đủ về giáo dục và quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Hầu hết học sinh ngoan hiền, lễ phép.

b/  Khó khăn:

           - Trường học xây dựng quá lâu, quá cũ kĩ nên xuống cấp, ẩm thấp.

          - Địa bàn phường là vùng nông nghiệp, kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác xã hội hoá giáo dục.

          - Phụ huynh học sinh đại đa số là làm nông nên việc quan tâm đến việc học còn hạn chế, học sinh phần lớn còn phải giúp việc nhà nhiều.

- Còn một số phòng bàn ghế HS được cấp từ lâu, đã hết thời hạn sử dụng nên hư hỏng và phải sửa chữa nhiều lần

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới Việt Nam (VNEN); đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trinh thí điểm 4 tiết/tuần cho 100% học sinh khối lớp 3, 4, 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần).

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua

1. Kế hoạch thời gian năm học: Thực hiện theo Công văn số 1747/UBND-VX ngày 10/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

 

2. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ :

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lí thu-chi, thực hiện nghiêm túc Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1012/GD&ĐT-KHTC ngày 07/7/2014 về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015; Công văn số 397/PGD&ĐT-TV, ngày 25/8/2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục-đào tạo trước khi bước vào năm học 2014-2015;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động khác trong nhà trường:

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh hát Quốc ca vào giờ chào cờ đầu tuần. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh sân trường, lớp học để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống. Quan tâm công tác tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện nhằm thu hút học sinh tới trường. Hướng dẫn học sinh biết cách tự vệ sinh cá nhân, an toàn khi tham gia giao thông, phòng chống tai nạn thương tích....

- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống: múa xoang, cồng chiêng..., giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, trao giấy chứng nhận của Hiệu trưởng cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh trước khi ra trường.

 

II. Thực hiện chương trình giáo dục và đổi mới nội dung phương pháp dạy học :

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, nhà  trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh :

- Thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống và giá trị sống cho học sinh;

- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và đinh hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh, chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập.

- Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/ tháng )thực hiện tích hợp  các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, thủ công/kĩ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

2. Tiếp tục rút kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các công văn của bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn số 6169/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/10/2014; công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày 25/12/2014; công văn số 39/BGD&ĐT ngày 06/01/2015 và các công văn hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố. Nhà trường chủ động thảo luận thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp Hội Đồng.... để rút kinh nghiệm trong năm học vừa qua, phát huy những nội dung đã thực hiện tốt, khắc phục những nội dung còn hạn chế để thực hiện tốt hơn việc đánh giá học sinh tiểu học từ năm này trở đi.

3. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.

4. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và trong cụm chuyên môn; thực hiện đổi mới nội dung và hình thức  SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Cần lựa chọn nội dung trọng điểm, có chủ điểm rõ ràng về kỹ năng sư phạm, nội dung và phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh ..... trong từng đợt trong sinh hoạt chuyên môn để tập thể thảo luận, thống nhất thực hiện. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “ trường học kết nối”.

5. Thực hiện có hiệu quả học tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục tại các trường. Nhà trường chủ động tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ GV trong quá trình thực hiện; Phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học kĩ thuật tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương;  tăng cường sử dụng đồ dùng đã dạy học, giải nghĩa từ và rèn kĩ năng nói cho học sinh.

6. Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN:)

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường, nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau:

- Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường Tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học TV1 để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt.

- Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

- Tiếp tục tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

- Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên (theo hướng dẫn tại Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn ở các trường triển khai Mô hình VNEN). Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới trong cụm chuyên môn và tham quan, trao đổi với các trường khác (nếu có điều kiện).

- Nhà trường khuyến khích giáo viên quay phim các tiết học điễn hình để đưa lên trang Web của PGD.

7. Tiếp tục thực hiện đề án” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”theo QĐ soos6120/QĐ_BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng bộ giáo và các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Củng cố, nâng cao số lượng tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên-Xã hội ở lớp 1. Tùy từng bài học, giáo viên chủ động vận dụng ở mức độ phù hợp.

8. Tiếp tục triển khai thử nghiệm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại trường. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinhfmix thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. Chú ý sử dụng tài liệu” Dạy học Mĩ thuật dành cho GV tiểu học” và sử dụng các quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy.

9. Triển khai dạy học ngoại ngữ :

- Triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án” Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/8/2008 của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3,4,5 thời lượng 4 tiết/tuần chương trình thí điểm theo tài liệu của Bộ quy định. Giáo viên đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu và đã được bồi dưỡng về dạy học Tiếng Anh Tiểu học. Việc thực hiện dạy và kiểm tra đánh giá phải đảm bảo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, tập trung phát triển 2 kĩ năng nghe và nói.

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên tham gia sinh hoạt cụm Tiếng anh, dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn... để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy. Chú ý rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

10. Trong năm học này nhà trường sẽ tổ chức dạy học môn tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học để học sinh tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

11. Đối với trường học 2 buổi/ngày:

- Thời lượng dạy 7 tiết/ ngày, nhà trường dạy 9 buổi/tuần. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 9 buổi/tuần trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, nghiêm cấm không giao bài về nhà cho học sinh. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa... với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy học 2buổi/ngày. Triển khai kinh phí xã hội hóa theo phương án huy động và trình UBND Phường, Phòng giáo dục Thành phố phê duyệt mới triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước, tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục . Phối hợp tốt các môi trường giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội .

 

         III. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn:

 

1. Đối với trẻ em khuyết tật: Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật người khuyết tật. Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật (lưu ý: hồ sơ học sinh khuyết tật, thống kê học sinh khuyết tật).   

- Trong năm học có 6 em học sinh khuyết tật, nhà trường sẽ tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật để làm giấy xác định khuyết tật theo đúng Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ lao động, Bộ Y Tế, Bộ tài chính, Bộ giáo dục&đào tạo...

2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số: Trường chỉ có 6 học sinh là DTTS nên nhà trường tiếp tục chỉ đạo cho GV chú trọng và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho học sinh sử dụng Tiếng Việt thường xuyên để rèn kĩ năng...

IV. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

1.     Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Nhà trường tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục , củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc để phục vụ cho việc kiểm tra, công nhận lại các đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi và phấn đấu đạt mức độ 2.

- Chú trọng công tác điều tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê phổ cập giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lí số liệu về phổ cập giáo dục tiểu học. Thực hiện phần mềm phổ cập để quản lý PCGD-XMC.

2.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, nhà trường từng bước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

- Giữ vững trường đạt mức chất lượng tối thiểu theo quyết định của Bộ giáo dục.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:

1. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Nội dung đổi mới công tác quản lí của ban giám hiệu là chỉ đạo giáo viên triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định. Đặc biệt quan tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; bồi dưỡng về tổ chức dạy học  theo mô hình trường học mới (VNEN). Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).

- Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học (Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011) và Chuẩn nghề nghiệp GVTH (Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT) đảm bảo chính xác, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, cụ thể:

- Nhà trường quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, của ngành, của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch năm học.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đúng quan điểm, sát hợp với thực tiễn của nhà trường.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về quy chế đánh giá xếp loại  chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng..

- Thực hiện nghiêm túc quy định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21/3/2006 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên MN và phổ thông công lập .

- Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện cho từng thành viên trong các bộ phận toàn trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho CBQL, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- CB,GV,NV sử dụng các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý CBGV, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn tư liệu dạy học điện tử.

- Chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là chủ động trong thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lí nhà trường;

- Tăng cường hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các hoạt động chuyên môn đa dạng nhằm đảm bảo cho giáo viên có đủ năng lực chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng (tổ, cấp trường, cụm trường) về phương pháp Bàn tay nặn bột ở lớp 1 để rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

- Các lớp áp dụng mô hình “thư viện tại góc học tập trên lớp”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

- Thực hiện đúng quy định về số lượng và hiệu quả các loại hồ sơ sổ sách đối với nhà trường và giáo viên theo quy định tại điều lệ trường tiểu học.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lí: Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, thực hiện “ba công khai” và “bốn kiểm tra” theo nội dung hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đào tạo tại Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học;  sử dụng phần mềm quản lý trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông.

- Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng dạy học, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với cá nhân, đồng thời tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Giáo viên dạy giỏi Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1.      

          IV. Các hoạt động khác:

1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Toán Tiếng Việt qua mạng, …trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh.

Nhà trường không thành lập Đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực, căng thẳng cho học sinh; không căn cứ vào kết quả của học sinh khi tham gia các hoạt động giao lưu để xếp loại.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

3. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.

4. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc học sinh ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện tốt việc kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

        V. Các chỉ tiêu, các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:

        Năm học 2015-2016 nhà trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về tư tưởng, chính tri, giáo dục đạo đức lối sống.

a) CBVC:

- 100% CBVC hưởng ứng và cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Trường học văn hóa”. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường; thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư.

- 100% CBVC học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả.

- 100% CBVC nghiêm túc thực hiện chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

- 100% CBVC không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo; thái độ chính trị, lập trường quan điểm vững vàng.

- Trong năm học không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

b) Học sinh:

- Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ 100%.

- 100% học sinh biết lễ phép, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng sống.

- 100% lớp hưởng ứng tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% HS tích cực tham gia hoạt động tập thể;  thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và  nhiệm vụ của học sinh.

2. Về công tác phổ cập GDTH:

- Huy động 100% trẻ em 6 tuổi trong địa bàn ra lớp. Duy trì sĩ số 100%.

- Điều tra bổ sung sổ phổ cập, cập nhật số liệu chính xác.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Công tác dạy và học:

 Phấn đấu 100% học sinh đạt trung bình trở lên, trong đó 80% học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nội dung các môn học và các hoạt động.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Mỗi CBQL,GV xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt một nội dung đổi mới.

* Dự giờ: Bảo đảm toàn cấp và có trọng tâm ít nhất dự 35 tiết/ năm/ GV. Riêng BGH, Tổ trưởng: dự ít nhất 50 tiết/ năm )

* Thao giảng:

- Thao giảng tất cả các bộ môn/khối, ít nhất 4 tiết/ năm/ GV.

- 100% GV hưởng ứng và đăng ký tham gia  các tiết dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- 100% CBGV Tham gia tốt các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn, chuyên môn trường tổ chức.

- 100% CBGV đăng ký và hoàn thành đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng dạy học có chất lượng.

- GV giỏi các cấp: Bảo lưu GV giỏi cấp thành phố: 05 người; Giáo viên giỏi cấp trường : 20 người;

- Bảo lưu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố : 02 người.

4. Các hoạt động khác:

- 100% lớp có nề nếp, vệ sinh lớp học tốt. Lớp bảo đảm đủ ánh sáng. Trang trí lớp học đúng qui định mô hình trường học mới VNEN. Phát huy tốt bảng thi đua và các công cụ trong lớp học.

-  Rèn cho HS cầm bút, ngồi học đúng tư thế, xây dựng phong trào VSCĐ; tổ chức thi VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức văn nghệ, thể dục, thể thao, thi cờ vua, cờ tướng cấp trường nhân dịp 20/11.

- Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát tập thể…trong trường.

- 100% CB,VC và các lớp hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các đợt vận động quyên góp, ủng hộ do các cấp phát động đạt kết quả tốt.

- Phấn đấu 100% lớp đạt “Tập thể lớp tiên tiến”trở lên.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm tạo ra sự đồng bộ trong các hoạt động nhà trường.

5. Các danh hiệu thi đua trong năm học 2015-2016

   Tập thể:

* Trường: Tiến tiến cấp Thành Phố, UBND thành phố khen.

* Công đoàn đạt cơ sở vững mạnh - LĐLĐ tỉnh khen

* Hội cha mẹ học sinh đạt : Xuất sắc.

*Trường đạt công sở văn hóa, trường học an toàn phòng chống thương tích và trường học thân thiện, học sinh tích cực.

* Đội TNTP: Liên đội mạnh cấp Thành phố .

 

    Cá nhân:

* Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 người

* LĐTT -  UBND Thành phố khen: 12 người

 

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác giáo dục và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CMHS, nhân dân. Xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB.VC, nâng cao ý thức đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục và trong từng công việc hàng ngày.

3. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành.

          4. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ khối chuyên môn; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường hiệu quả. Đẩy mạnh việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, dạy học theo PPBTNB đối với lớp 1, …. đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, tạo môi trường học tập thân thiện, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng vào hoạt động giáo dục,……

          5. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình triển khai kế hoạch. Phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân. Mỗi thành viên trong trường nêu cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong công tác; phát huy tốt vai trò, năng lực của tổ trưởng chuyên môn và GV giỏi các cấp trong các hoạt động.

6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên. 

7. Giao khoán chất lượng dạy học cho từng giáo viên; giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp tình hình thực tế của lớp.

8. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu ngay từ đầu năm học và trong từng tiết dạy trên lớp; Quan tâm đẩy mạnh phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, các hội thi cấp trường và cấp Thành phố... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà trường của Hiệu trưởng: Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học; kiểm tra,  đánh giá chất lượng dạy học nghiêm túc; đánh giá, phân loại đội ngũ GV và tăng cường  dự giờ, kiểm tra, tư vấn, giúp đỡ những GV còn có những mặt hạn chế nhất định trong giảng dạy, những giáo viên mới được phân công giảng dạy khối lớp mới. Thành lập  hội đồng tư vấn hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất.

10. Chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.

11. Nhà trường và CĐCS phối hợp chỉ đạo triển khai cụ thể, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường.

12. Phối hợp cùng Hội CMHS đẩy mạnh công tác XHHGD, từng bước tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ dạy-học đáp ứng yêu cầu của trường đạt  Mức chất lượng tối thiểu, và giữ vững trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 1). Phấn đấu xây dựng  trường đạt Chuẩn quốc gia (mức độ 2) vào những năm tiếp theo.

13. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Quản lý tốt việc thu-chi các loại quỹ trong nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường Tiểu học lương Thế Vinh. Rất mong lãnh đạo phòng góp ý bổ sung để phương hướng được hoàn chỉnh.

 

                                               

Nơi gửi:

- Phòng GD&ĐT TP ( B/c);                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND Phường, Xã ( B/c);

- Chi bộ trường ( B/c);

- Công đoàn cơ sở ( P/h);

- Hội cha mẹ HS trường ( Biết);

- Tổ, khối CM nhà trường ( T/h);

- Lưu VP.                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016

[Kontum]
Lượt xem : 313 Bình luận : 0
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 55 khách truy cập
Trong ngày : 55
Trong tháng : 883
Lượt truy cập: 134258

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3