arrow Công tác nhà trường QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016 Cập nhật : 12/9/2015 3:20:18 PM - Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Trường TH Lương Thế Vinh; Bí thư Chi bộ Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số :01/QCDC-TH-LTV                                                     Kon Tum, ngày 28 tháng 8 năm 2015

 

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC  2015 – 2016

 

- Căn cứ  Quyết định 04/2000/QĐ - BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT  v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

- Căn cứ Công văn, Hướng dẫn tổ chức Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và nội dung tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức  trường hàng năm.

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2015  - 2016  của Trường TH Lương Thế Vinh; Bí thư Chi bộ Trường TH Lương Thế Vinh xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường như sau: 

 

PHẦN 1

 

* NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế Dân chủ trong nhà trường được đề ra nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ dân chủ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

3. Dân chủ trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ trường Tiểu học, phát huy dân chủ đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác trong nhà trường.

 

* TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

A. BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các đoàn thể, CBGV, nhân viên trong nhà trường. 

           - Cuối kỳ, cuối năm đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC trong nhà trường, đồng thời tổ chức các nội dung hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã ban hành. 

          - Tiếp nhận sự chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết, của BCĐ thực hiện QCDC của thành phố. 

          - Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả việc thực hiện QCDC với Chi bộ Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy và BCĐ thực hiện QCDC thành phố.

 

B. HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

1. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý giáo viên - nhân viên trong trường về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của CBGV.

2. Hàng tháng, Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ Đảng, nhiệm vụ của nhà trường. Cuối mỗi học kỳ, Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của nhà trường, của các tổ và bộ phận công tác, đánh giá công tác đối với BGH và giáo viên và nhân viên trong trường.

3. Những công việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến đóng góp xây dựng của cá nhân, các tổ chức, đoàn thể hoặc thông báo công khai trong nhà trường:

-  Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo và viên chức, kế hoạch năm học của trường, những qui định liên quan đến trách nhiệm của giáo viên,  nhân viên của trường trong năm học.

-  Quy trình quản lý, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong trường. Công khai quy chế giảng dạy, quy chế  KTCL từng thời gian, nội quy học tập, kết quả đánh giá xếp loại của GV, HS hàng năm, tháng, học kỳ, tiêu chuẩn và biện pháp tổ chức  thi đua, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

-  Công khai kế hoạch tuyển sinh, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật của giáo viên và nhân viên. 

-  Kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở vật chất của trường. Định kỳ công khai các khoản đóng góp của học sinh, các khoản thu cho quỹ phúc lợi, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định.

- Hàng tuần họp hội ý giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

- Hàng tháng họp giao ban Ban giám hiệu với các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn và Tổng phụ trách Đội để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

4. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong trường. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của trường, của giáo viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường.

5. Công khai các báo cáo sơ, tổng kết theo từng học kỳ, nhận xét đánh giá viên chức hàng năm, những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được kết luận.

 

C.GIÁO VIÊN -  NHÂN VIÊN 

* Có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo qui định của pháp luật, Điều lệ trường Tiểu học, những quy định của ngành và nhà trường. Tham dự đầy đủ các buổi họp, học tập chuyên môn, chính trị và thời sự  theo kế hoạch của nhà trường.

2. Tham gia đóng góp ý kiến và có trách nhiệm thực hiện các quy định của nhà trường, các nghị quyết của Hội nghị Cán bộ - Giáo viên đầu năm học và kế hoạch năm học. Thực hiện đúng những qui định trong Pháp lệnh Cán bộ, viên chức; Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm; quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Trong khi thi hành nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải chấp hành sự phân công của Hiệu trưởng. Chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền quan liêu và những hành động vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, bảo vệ uy tín nhà trường.

4. Thực hiện đúng pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ- viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

C. ĐOÀN THỂ

I. CÔNG ĐOÀN 

1. Phối hợp với chính quyền để tổ chức cho giáo viên, công nhân viên thực hiện quy chế trong trường. Nâng cao chất lượng của các hoạt động, tổ chức bàn bạc dân chủ các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của trường.

2. Tổ chức cho đoàn viên thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến của giáo viên, công  nhân viên. Phát hiện các vi phạm quy chế trong nhà trường để cùng  nhà trường bàn bạc giải quyết  khắc phục.

3. Ban thanh tra nhân dân tham gia vào các hoạt động kiểm tra của nhà trường trong chất lượng giảng dạy, học tập. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra việc thu chi tài chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên.

4. Mỗi học kỳ, chính quyền cùng BCHCĐ, Chi bộ tham dự họp đánh giá công tác và đề ra giải pháp cho thời gian tới.

 

II. BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS

1. Ban Đại diện CMHS tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của CMHS cho nhà trường. Phối hợp cùng lãnh đạo nhà trường giải quyết những vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện nhân cách, lối sống của HS.

2. Vận động CMHS thực hiện tốt các nguyên lý giáo dục, thực hiện các chủ trương, chính sách và nghĩa vụ đối với nhà trường. Tham gia thực hiện chủ trương  xã hội hóa giáo dục cùng nhà trường, phục vụ yêu cầu dạy và học và làm tăng thêm CSVC cho nhà trường .

3. Mỗi học kỳ, BGH họp cùng Ban đại diện CMHS trường hai lần để phối hợp công tác.

III. Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

1. Tổ chức các hoạt động mang tính xã hội, từ thiện. Giáo dục việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, và chăm sóc sức khoẻ của bàn thân.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và thực hiện việc phòng chống dịch bệnh và bệnh học đường; giữ gìn VSMT nhà trường luôn "Xanh - sạch – đẹp". 

 

IV. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HCM:

1. Thực hiện tốt chủ đề năm học và các phong trào thi đua của ngành của Đội thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. 

2. Hoạt động theo điều lệ Đội – Hội đồng đội. Thực hiện tốt nền nếp nghi thức đội và nền nếp học đường trong nhà trường.

3. Tổ chức tốt các đợt thi đua và phong trào văn nghệ trong học sinh, tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác giáo dục ngoại khoá, GD NGLL góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện cho đội viên theo chỉ tiêu năm học.

4. Có trách nhiệm tham gia với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp về các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ về lý tưởng Cộng sản, XHCN.

 

PHẦN 2

I. NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT:

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức.

2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật… 

6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế chuyên môn từng năm học. Nhận xét kết quả đánh giá viên chức hàng năm.

* Những vấn đề trên sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:

- Niêm yết tại văn phòng, phòng họp GV nơi dễ theo dõi. 

          - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, giáo viên đầu năm học.

          - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ, viên chức.

          - Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, viên chức trong tổ trong các cuộc họp sinh hoạt thường lệ trong tháng, học kỳ, năm học.

- Thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban Chấp hành công đoàn nhà trường. Cho Chi bộ trường, cho cấp quản lý cấp trên.

 

II. NHỮNG VIỆC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH.

1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường. kế hoạch công tác năm học của các bộ phận nhà trường.

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề liên quan về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, viên chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các chi tiêu ngân sách nhà trường, các hoạt động đóng góp ngoài ngân sách của nhà trường.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Kết quả xét khen thưởng - kỷ luật trong trường; các chế độ chính sách liên quan đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp của CB – GV – NV nhà trường.

6. Báo cáo sơ kết, tổng kết, kết quả thực hiện các phong trào lớn của nhà trường và của ngành đề ra.

7. Nội qui, quy định về lề lối làm việc của nhà trường và kết quả xét đánh giá nhận xét GV cuối năm học theo qui định chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học của BGD&ĐT qui định.

          Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ - giáo viên đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ để GV, tham gia đóng góp ý kiến.

 

III. NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

1.  HỌC SINH:    

* Học sinh phải được biết:

- Chủ trương, chế độ chính sách của nhà trường, của ngành và những quy định của trường đối với học sinh.

- Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan, các hoạt động rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp tự nguyện và các khoản mua BHTN, BHYT theo quy định.

- Học sinh được tham gia ý kiến: Nội quy học sinh và các quy định liên quan, các phong trào thi đua, việc tổ chức giảng dạy và học tập có liên quan đến quyền lợi của học sinh.

+ Các nội dung trên được thực hiện bằng các hình thức: Niêm yết công khai những quy định, thông báo; Định kỳ tổ chức họp CMHS (2 lần/ năm học); Giáo viên chủ nhiệm trao đổi và phản ánh ý kiến góp ý của học sinh và CMHS với Hiệu trưởng.

+ Quy chế này được xem xét, sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ - Giáo viên trong năm học. Tất cả thành viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định trên.

 

2.  NHỮNG VIỆC HỌC SINH VÀ PHHS ĐƯỢC THAM GIA Ý KIẾN:

- Nội qui học sinh và qui định có liên quan đến học sinh.

- Tổ chức và kết quả các phong trào thi đua của nhà trường trong năm học.

- Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh. Kết quả tiến bộ, chậm tiến bộ của học sinh trong từng học kỳ.

- Được biết kết quả công khai tài chính trong vận động đóng góp vật chất, tinh thần trong ủng hộ tài chính, công sức trong PT "XHHGD" do CMHS và nhà hảo tâm đóng góp cho nhà trường.

* Những nội dung trên được công khai bàn bạc bằng những hình thức sau:

          - Niêm yết công khai những qui định về tuyển sinh, nội dung qui chế học tập, kết quả kiểm tra định kì, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật, các mức đóng góp vận động đóng góp của CMHS, các tổ chức từ thiện...

          - Định kỳ ít nhất trong năm học 4 lần nhà trường tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh để  thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh, thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

          - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh  và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho hiệu trưởng.

- Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc giáo dục có liên quan đến học sinh.           

- Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.    

- Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương và ờ nhà trường.

- Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến GVCN lớp và công tác giáo dục trong nhà trường.

PHẦN 3

 

* TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ - giáo viên trong  năm học 2015-2016.

- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

- Hiệu trưởng, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra,  giám sát, chỉ đạo thực hiện những quy định trong quy chế này phù hợp với thực tế nhà trường.

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận: 

- Chi bộ trường (KH, phối hợp)

- BCH CĐCS trường (Phối hợp t/h)                                                                    

- Các thành viên trong trường (t/h)

- Lưu CB,VT.

 

                                                                           Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH               

Số : 05/ QĐ – BT/CB                                                      Nguyễn Trãi, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động

nhà trường

-----------------------

 

 

BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

 

        - Căn cứ kết luận số 65/KL-TW, ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ban bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở..

       - Căn cứ nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

       - Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trong nhà trường .

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường gồm các thành viên sau : (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động, kiểm tra, đôn đốc tập thể cán bộ - giáo viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ nơi cơ quan trường học.

Điều 3. Tập thể cán bộ - giáo viên và các ông, (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                     BÍ THƯ

      Nơi nhận

-          Như điều 2

-          Lưu VP

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ  NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BT ngày 25/8/2015)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Muộn

P. Hiệu trưởng –CT CĐ

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Hiệu trưởng

P.Trưởng ban

3

Nguyễn Văn Tuấn

TPT Đội

Thành viên

4

Huỳnh Thị Duyên

Tổ trưởng tổ 1

Thành viên

5

Trần Thị Hương

Tổ trưởng tổ 2

Thành viên

6

Vi Thị Vân Oanh

Tổ trưởng tổ 3

Thành viên

7

Lê Thị Tĩnh

Tổ trưởng tổ 4

Thành viên

8

Nguyễn Thị Vinh

Tổ trưởng tổ 5- BTT

Thành viên

9

Lê Thị Hồng Vui

Kế toán – văn thư

Thành viên

10

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Phụ trách thư viện-TB

Thành viên

11

Lê Thị Định

GV, Thư ký hội đồng

Thành viên

 

 

                                                                                     BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :02/ QC DC                                                                  Nguyễn Trãi, ngày 25 tháng 8 năm 2015

 

QUY CHẾ

Hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ trường TH Lương Thế Vinh

(Ban hành kèm theo quyết định số:05  /QĐ- HT, ngày 25/8 /2015

của Bí thư chi bộ trường TH Lương Thế Vinh)

  

Điều 1. Chức năng của BCĐ: 

          Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường TH Lương Thế Vinh có chức năng triển khai, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban bí thư, các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ giáo dục và các văn kiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, thành ủy và của Đảng uỷ về xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường.

 

          Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC trong hoạt động của nhà trường. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các đoàn thể, CBGV, nhân viên trong nhà trường. 

           - Cuối kỳ, cuối năm đánh giá kết quả việc thực hiện QCDC trong nhà trường, đồng thời tổ chức các nội dung hội nghị sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của cấp trên đã ban hành. 

          - Tiếp nhận sự chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, sơ kết, tổng kết, của BCĐ thực hiện QCDC của thành phố. 

          - Thường xuyên hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả việc thực hiện QCDC với Chi bộ Đảng, Ban thường vụ Đảng ủy và BCĐ thực hiện QCDC thành phố.

 

          Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của BCĐ với các ngành, đoàn thể, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

          1- BCĐ thực hiện QCDC chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng và Hướng dẫn của BCĐ thực hiện QCDC thành phố. 

          2- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ thực hiện QCDC tới các đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng thời rút kinh nghiệm kịp thời việc làm trái với văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

          3- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, những kiến nghị đề xuất của các đoàn thể, CBGV, nhân viên trong quá trình triển khai thực hiện. 

          4- Quan hệ giữa BCĐ của nhà trường với các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đở nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên trong BCĐ: 

          1- Đồng chí Trưởng ban:

          - Có nhiệm vụ thay mặt BCĐ lãnh đạo, tổ chức điều hành các hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC trong nhà trường, giữ mối quan hệ với BCĐ thành phố. 

          - Chủ trì và kết luận các cuộc họp của BCĐ, truyền đạt những ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp trên đến các thành viên BCĐ. Đề xuất những nội dung kiến nghị của BCĐ về BCĐ thành phố. 

- Kiểm tra việc hoạt động của các thành viên BCĐ. 

- Chấn chỉnh đôn đốc nhắc nhở của thành viên BCĐ. 

          2. Đồng chí Phó ban thường trực:

          - Có trách nhiệm giúp đồng chí Trưởng ban điều hành các hoạt động của BCĐ, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ. 

          - Giúp trưởng ban triển khai, quán triệt, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở. 

          - Giúp trưởng ban trong việc kiểm tra đôn đốc các hoạt động của BCĐ và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCĐ. 

          - Thay mặt trưởng ban giải quyết những công việc, khi được trưởng ban uỷ quyền. 

          - Giúp trưởng ban trong việc chỉ đạo, xây dựng, rà soát, bổ sung QCDC. 

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên quy định tại mục 4. 

         3. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên:

- Có trách nhiệm tham mưu cho BCĐ chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC trong nhà trường. 

- Chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ do BCĐ phân công, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với trưởng ban chỉ đạo. 

          - Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các thành viên được phân công phụ trách. Kiến nghị, đề xuất với trưởng ban chỉ đạo về những vấn đề nảy sinh và những vấn đề vượt quá thẩm quyền của BCĐ nhà trường.

 

          Điều 5: Nguyên tắc làm việc: 

BCĐ làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, trưởng ban kết luận. Những vấn đề đưa ra thảo luận, các thành viên được quyền dân chủ bàn bạc, nếu ý kiến cá nhân chưa được đồng tình thì được bảo lưu ý kiến. 

          Khi đã có kết luận của đồng chí trưởng ban thì các thành viên phải nghiêm túc chấp hành.

 

          Điều 6: Chế độ làm việc: 

          BCĐ định kỳ họp mỗi năm 04 lần vào tháng 3, 6, 9,12 hàng năm nhằm đánh giá kiểm điểm công tác đã thực hiện và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác theo từng thời gian cụ thể. 

          Khi cần thiết có thể họp bất thường ( do trưởng ban quyết định )

  

           Điều 7: Chế độ thông tin báo cáo: 

          Thường trực BCĐ thực hiện QCDC của nhà trường có trách nhiệm cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho các thành viên trong BCĐ. 

          Các thành viên thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với BCĐ nhà trường, định kỳ mỗi quý 1 lần vào cuối tháng cuối quý. 

          Điều 8: Các văn bản do trưởng ban chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của nhà trường.

 

          Điều 9: Điều khoản thi hành. 

          - Các thành viên BCĐ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ được bổ xung, sửa đổi cho phù hợp, nhằm đưa quy chế vào hoạt động có hiệu quả. 

- Quy chế này được gửi đến các thành viên BCĐ để phối hợp tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thành viên BCĐ (t/h);

- Lưu: VT

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

                                                    Nguyễn Thị Muộn

 

[Kontum]
Lượt xem : 312 Bình luận : 0
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 13 khách truy cập
Trong ngày : 13
Trong tháng : 841
Lượt truy cập: 134216

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3