arrow Tài nguyên  arrow Trung học cơ sở  arrow Toán
 • Số hiệu văn bản - tài liệu:
  VB-570
 • Tên văn bản - tài liệu:
  Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
 • Loại văn bản - Tài liệu:
  Toán
 • Nội dung chi tiết:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   


  Số: 42/2008/QĐ-BGDĐT   

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


                        Hà Nội, ngày 28 tháng7 năm 2008

                                                   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp

  chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

                         

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về liên kết đào tạo ban hành trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

  - UB VHGDTNTN và NĐ (để báo cáo);

  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Công báo;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ GD&ĐT;

  - Như Điều 3 (để thực hiện);

  - Lưu: VT, PC, GDCN.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

   

   

             Bành Tiến Long (đã ký)

   

 • Cơ quan ban hành:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Người ký:
  Bành Tiến Long
 • Thông tin khác:
  Download tài liệu: 0 -  Lượt xem: 489
 • Tài liệu đính kèm:
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 39 khách truy cập
Trong ngày : 39
Trong tháng : 867
Lượt truy cập: 134242

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3