arrow Văn bản pháp quy  arrow Văn bản của Phòng GD-ĐT
 • Số hiệu văn bản - tài liệu:
  VB-4406
 • Tên văn bản - tài liệu:
  Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên
 • Loại văn bản - Tài liệu:
  Văn bản của Phòng GD-ĐT
 • Nội dung chi tiết:

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số : 60/2008/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệt NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2008

                                                            

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:

  -    Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)

  -    Ban Tuyên giáo TW; (để báo cáo)

  -    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (để phối hợp)

  -    Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; (để phối hợp)

  -    TW Đoàn TNCSHCM; Hội SVVN; (để phối hợp)

  -    UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

  -    Như Điều 3;

  -    Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

  -    Công báo, Website CP, Website Bộ GD&ĐT;

  -    Lưu VT, Vụ PC,Vụ CTHSSV.

  KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

   

   

   

 • Cơ quan ban hành:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Người ký:
  Phạm Vũ Luận
 • Ngày ban hành:
  05/01/2008
 • Ngày có hiệu lực:
  02/01/2009
 • Thông tin khác:
  Download tài liệu: 5 -  Lượt xem: 533
 • Tài liệu đính kèm:
 • 1 jMenu-master.zip Download View
  2 Don-xin-nghi-phep-moi_mau.doc Download View
  3 HuongDanSuDung.doc Download View
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 18 khách truy cập
Trong ngày : 18
Trong tháng : 846
Lượt truy cập: 134221

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3